UWV-traject: Werkfit maken

Een Werkfit traject is erop gericht om mensen, die door omstandigheden niet zelfstandig hun weg kunnen vinden naar inkomensvormend werk, te activeren, te motiveren en te versterken, zodat ze in staat zijn zelfstandig werkzaamheden te gaan verrichten.

Onze werkwijze

Als een nieuwe klant wordt aangemeld bij Work for People zal er vervolgens door onze re-integratieconsulente zo spoedig mogelijk telefonisch contact worden opgenomen met de klant om een kennismakings- en intakegesprek in te plannen. Dit eerste gesprek is bedoeld om kennis te maken, de klant zijn/haar verhaal te laten doen en een beeld te krijgen van de uitgangspositie van de klant, en ook zal tijdens dit gesprek uitleg worden gegeven over het Werkfittraject en zal naar de verwachtingen van de klant worden gevraagd.

Na het kennismakings- en intakegesprek beslissen de klant en de re-integratieconsulente van Work for People of ze samen het traject willen opstarten. Zo ja, dan zal er een Reintegratieplan worden opgesteld. In dit plan worden de uitgangspunten en het plan van aanpak stapsgewijs beschreven, o.a. welke acties zullen wij en de klant gaan ondernemen, welke afspraken zijn er met de klant gemaakt, doorlooptijd etc. Elk plan betreft maatwerk, wensen en behoefte van de klant worden hierin zoveel als mogelijk meegenomen.

Tijdens een Werkfit traject richten we ons op:

  • het versterken van de werknemersvaardigheden van de klant;
  • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de klant;
  • het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van de klant.

In onze werkwijze ligt de nadruk op de klant zelf, op zijn/haar veerkracht en op wat zijn/haar leven betekenisvol maakt.

De klant heeft vanaf het begin van het traject zijn eigen vaste aanspreekpunt binnen Work for People: de re-integratieconsulente die de klant tijdens het hele traject zal begeleiden.

Tijdens het Werkfit traject voert de re-integratieconsulente van Work for People elke twee weken een coachingsgesprek van ongeveer 1 uur met de klant. Het doel van de gesprekken is om als een vertrouwelijk klankbord te fungeren en het handelen van de klant doelgericht en effectief te organiseren richting het beoogde doel. Natuurlijk wordt tijdens deze gesprekken ook de voortgang van het traject gemonitord.

Verder gaat de klant aan de slag met het maken van diverse testen (bijvoorbeeld een interesse- en competentietest, een persoonlijkheidstest en/of een drijfverentest etc.) en opdrachten. Al deze gesprekken en opdrachten dragen bij aan de ontwikkeling van de klant en het behalen van zijn/haar re-integratiedoelstelling, zoals vastgelegd in het Reintegratieplan.

Verder zal tijdens het Werkfit traject worden ingezet op het realiseren van een werkervaringplek of vrijwilligerswerkplek, met als doel de klant arbeidsritme op te laten doen en tevens ter sociale activering. Dit dient als voorbereiding op de terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De werkervaringsplek draagt bij aan het verwerven van arbeidsritme en versterken van de werknemersvaardigheden, het opdoen van nieuwe sociale contacten, nieuwe vaardigheden, nieuwe ervaringen en inzichten in mogelijkheden, affiniteit en beperkingen, het vergroten van het zelfvertrouwen etc. Voor het realiseren van een werkervaringsplek of vrijwilligerswerkplek zal de klant gestimuleerd worden om zoveel als mogelijk gebruik te maken van zijn of haar eigen netwerk. En waar nodig ondersteunt Work for People de klant hierbij, door gebruik te maken van onze eigen connecties vanuit de uitzendbranche en van de samenwerking met Veiligheidscentrum Limburg en natuurlijk ook van onze overige contacten in ons eigen netwerk.

Om de klant een goed beeld te geven van een bepaald beroep kan een beroepen-/scholingsoriëntatie worden ingezet. Hierdoor kan een goed advies gegeven worden richting een vervolgtraject waarbij een begin gemaakt wordt met het opstellen van een zoekprofiel. Dit is interessant voor klanten waarbij verder gekeken moet worden dan de voor de hand liggende bemiddelingsgroepen van uit het arbeidsverleden. Door het verbreden van de zoekscope kunnen klanten die door een beperking genoodzaakt zijn een ander beroep te kiezen een nieuwe uitdaging vinden en opnieuw de zingeving van werk ervaren.

Speerpunten in onze begeleiding

  • Korte lijnen;
  • Persoonlijk contact en oog voor individuele behoeften;

  • Proactief en betrokken;
  • Daadkrachtig;
  • Deskundigheid en ervaring.

Zo maken wij het verschil!

Eerdere ervaringen

Ik vind het fijn dat Rosy altijd een luisterend oor heeft. Ze heeft oog voor mijn situatie en past daar het traject op aan. Dit geeft mij een goed gevoel en geeft mij vertrouwen op een goed resultaat.

Werkfit-kandidaat

De ervaring met het Werkfit-traject bij Manon Pieters is mij goed bevallen. Ik merk dat ik vooruitgang heb geboekt. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd om mijn grenzen beter te bewaken en aan te geven.

Werkfit-kandidate

De ervaring met het Werkfit-traject bij Manon Pieters is mij goed bevallen. Ik merk dat ik vooruitgang heb geboekt. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd om mijn grenzen beter te bewaken en aan te geven.

Werkfit-kandidate

Lees hier meer reviews over onze dienstverlening.

Interesse of meer informatie?

Wij staan voor u klaar! Neem contact op via 045-5248285 of stuur een mail naar info@workforpeople.nl